ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
 
Το ηλεκτροσκόπιο είναι μία συσκευή με την οποία

διαπιστώνουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρικά φορτισμένο.

Αποτελείται από δύο λεπτά φύλλα από χρυσό ή αλουμίνιο,

κατάλληλα προσαρμοσμένα στην άκρη του μετάλλινου

στελέχους, το οποίο στην άλλη άκρη καταλήγει σε μεταλλικό

δίσκο ή σφαίρα.

Το στέλεχος είναι μονωμένο ηλεκτρικά από το περίβλημα του

οργάνου μέσα στο οποίο βρίσκονται τα μετάλλινα φύλλα σε

κατακόρυφη θέση το ένα δίπλα στο άλλο.
             
 
Αν πλησιάσουμε μία ράβδο φορτισμένη θετικά χωρίς να

ακουμπήσουμε το δίσκο, τότε αυτός φορτίζεται από επαγωγή

αρνητικά και τα φύλλα θετικά, οπότε απωθούμενα αποκλίνουν.
             
 
Το ίδιο θα γίνει αν πλησιάσουμε μία ράβδο φορτισμένη

αρνητικά, μόνο που τώρα τα φύλλα θα αποκτήσουν (πάλι από

επαγωγή) αρνητικό φορτίο.
            
 
Και στις δύο περιπτώσεις, απομακρύνοντας τη ράβδο, ξανάρχονται τα φύλλα στην κατακόρυφη θέση

τους.
 
Αν μια μεταλλική θετικά φορτισμένη ράβδος ακουμπήσει στο

δίσκο, μέρος του θετικού φορτίου πηγαίνει στα φύλλα που

παραμένουν σε απόκλιση και όταν ακόμα απομακρύνουμε τη

ράβδο
.Τι θα συμβεί αν ακουμπήσουμε στο δίσκο του ηλεκτροσκοπίου

μια αρνητικά φορτισμένη ράβδο;
                 
 

Ακουμπάμε το δάκτυλό μας στο στέλεχος του ηλεκτροσκοπίου.

Το ηλεκτροσκόπιο αποφορτίζεται λόγω γείωσης.

 

                   
 
ΑΣΚΗΣΗ              
 
                                                         Κατασκεύασε το δικό σου ηλεκτροσκόπιο: